Pedagogik och verksamhet

Verksamheten på Testebo utgår från Skollagen och Skolverkets läroplan för förskolan.

  • Vi vill jobba mycket med att stärka barnens självkänsla och självförtroende, för att på så sätt utveckla deras förmåga till empati och omtanke om andra.
  • Vi använder oss mycket av leken för att stärka gruppen och främja barnens utveckling och lärande.
  • Med ett temainriktat arbetssätt kan barn och vuxna tillsammans lära oss på ett mångsidigt och sammanhängande sätt. Barnen ska få känna tilltro till sin egen förmåga och få möjlighet och uppmuntran att tänka själva.
  • Förutom tal- och skriftspråk vill vi ge barnen möjlighet att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång, musik och rörelse.
  • Vi lägger stor vikt vid att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och att de utvecklar förståelse för att de är en del av naturens kretslopp.
Hjälps åt att vattna i trädgårdslandet.